Privacy Policy

 

Hondentraining en Uitlaatservice Bij Brenda (hierna te noemen: Bij Brenda ) hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy policy wordt heldere en transparante informatie  gegeven over hoe Bij Brenda omgaat met persoonsgegevens.

Bij Brenda doet er alles aan om uw privacy te waarborgen en ga daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Bij Brenda houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.  Dit brengt met zich mee dat in ieder geval:

 • uw persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, dit doel en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacy policy;
 • verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • Bij Brenda vraagt om uw uitdrukkelijke toestemming als deze nodig is voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • passende technische en organisatorische maatregelen zijn genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • geen persoonsgegevens worden doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • Bij Brenda op de hoogte is van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, Bij Brenda u hierop wil wijzen en deze respecteert.

Bij Brenda is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van deze Privacy policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met Bij Brenda wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.

Verwerking van persoonsgegevens van cliënten

Persoonsgegevens van cliënten worden door Bij Brenda  verwerkt ten behoeve van

administratieve doeleinden.

Voor de bovenstaande doelstelling kan Bij  Brenda de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Voornaam;
 • Tussenvoegsel;
 • Achternaam;
 • Adres en postcode;
 • Telefoonnummer en
 • E-mailadres.

Uw persoonsgegevens worden door Bij Brenda opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking  gedurende de looptijd van de les- en/of uitlaatovereenkomst.

Verwerking van persoonsgegevens van oud-cliënten

Bij Brenda slaat geen persoonsgegevens op van oud-cliënten.

 

Medewerkers

Bij Brenda heeft geen medewerkers.